Tájékoztatás Városlőd Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek a Városlőd 0124/6 és 0124/7 hrsz-ú telkek rendezése érdekében tervezett módosításáról

Városlőd Község Önkormányzata 70/2023. (VIII.10.) számú önkormányzati határozatával megkezdte településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosításának előkészületeit a Városlőd 0124/6 és 0124/7 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosítása érdekében.

A módosítások célja és a módosítással érintett terület:

A módosítással érintett terület a belterülettől és a 8.sz. főúttól északra található. A Városlőd 0124/6 hrsz-ú és az azzal szomszédos 0124/7 hrsz-ú külterületi ingatlanok tervezett telekhatár-rendezése érinti Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott településrendezési eszközöket, így a 8/2008.(X.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott -időközben többször módosított- Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ) továbbá a 33/a/2004.(X.20.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott – időközben többször módosított – településszerkezeti tervet is.

A módosítás során:

  • új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre
  • a változtatás során csak a 0124/6 és a 0124/7 hrsz-okhoz kapcsolódó területfelhasználás módosítása történik
  • a következő területi átsorolások történnek:
  • kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területből 0,6 ha
  • védelmi célú erdőterületből 0,3 ha
  • általános mezőgazdasági területbe sorolása összesen: 0,9 ha

A változásokat a településrendezési eszközök tervezett módosítása részletesen tartalmazza, amelyet az alábbi linken vagy hivatali időben Városlőd Község Önkormányzatnál (8445 Városlőd, Templom tér 4.) tekintheti meg.

A településrendezési eszközök tervezett módosításának a partnerekkel történő véleményezésea veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. §-ára tekintettel – az alábbiak szerint történik:

A partnerek – azaz a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, városlődi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, továbbá városlődi székhellyel bejegyzett civil szervezetek – e hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül, azaz 2024.február 28-ig tehetik meg a módosítással kapcsolatos észrevételeiket

  • elektronikus úton a varoslod@varoslod.hu e-mailcímre küldött levélben,
  • írásban postai úton az önkormányzat címére (8445 Városlőd, Templom tér 4.) küldött levélben.

Városlőd, 2024. 02. 13.

Schell Tamás
polgármester

Tájékoztatás

Tájékoztatás Városlőd Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek a Városlőd 0124/6 és 0124/7 hrsz-ú telkek rendezése érdekében tervezett módosításáról Városlőd Község Önkormányzata

Read More